gelancast04
اپیزود چهارم گلان کست. بحران پاندمیک و معماری
نویسنده: کریستل هاروک
گوینده: مهتاب حسنی
توضیحات: این روزها با وجود بیماری کرونا به این فکر کرده اید که معماری چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ برای زمان زیاد خانه ها و آپارتمانهایی که ما در آنها زندگی میکنیم مناسب قرنطینه هستند یا خیر؟ …